English

高级检索

标识符 资源中文名称 资源英文名称 疾病概述 制作方法 相关文章
CSTR:16397.09.0M02001426 线粒体基因ATP8(G7783A)突变大鼠 SD.Rosa26(tm-CAG-LSL-MT-ATP8(G7783A))-GC/ILAS

线粒体相关疾病

Xiaolong Qi , Lei Tan, Xu Zhang , Jiachuan Jin , Weining Kong, Wei Chen, Jianying Wang , Wei Dong, Lijuan Gao , Lijun Luo , Dan Lu , Jianan Gong , Feifei Guan , Wenjie Shu , Xingxu Huang , Lianfeng Zhang , Shengqi Wang , Bin Shen , Yuanwu Ma; Expanding DdCBE-mediated targeting scope to aC motif preference in rat; Mol Ther Nucleic Acids;2023 Feb 26;32:1-12.

CSTR:16397.09.0M02001425 线粒体基因COX3(G8645A)突变大鼠 SD.Rosa26(tm-CAG-LSL-MT-COX3(G8645A))-GC/ILAS

线粒体相关疾病

Xiaolong Qi , Lei Tan, Xu Zhang , Jiachuan Jin , Weining Kong, Wei Chen, Jianying Wang , Wei Dong, Lijuan Gao , Lijun Luo , Dan Lu , Jianan Gong , Feifei Guan , Wenjie Shu , Xingxu Huang , Lianfeng Zhang , Shengqi Wang , Bin Shen , Yuanwu Ma; Expanding DdCBE-mediated targeting scope to aC motif preference in rat; Mol Ther Nucleic Acids;2023 Feb 26;32:1-12.

CSTR:16397.09.0M02001424 线粒体基因CYTB(G14365A)突变大鼠 SD.Rosa26(tm-CAG-LSL-MT-CYTB(G14365A))-GC/ILAS

线粒体相关疾病

Xiaolong Qi , Lei Tan, Xu Zhang , Jiachuan Jin , Weining Kong, Wei Chen, Jianying Wang , Wei Dong, Lijuan Gao , Lijun Luo , Dan Lu , Jianan Gong , Feifei Guan , Wenjie Shu , Xingxu Huang , Lianfeng Zhang , Shengqi Wang , Bin Shen , Yuanwu Ma; Expanding DdCBE-mediated targeting scope to aC motif preference in rat; Mol Ther Nucleic Acids;2023 Feb 26;32:1-12.

CSTR:16397.09.0M02001423 线粒体基因ND5(G11938A)突变大鼠 SD.Rosa26(tm-CAG-LSL-MT-ND5(G11938A))-GC/ILAS

线粒体相关疾病

Xiaolong Qi , Lei Tan, Xu Zhang , Jiachuan Jin , Weining Kong, Wei Chen, Jianying Wang , Wei Dong, Lijuan Gao , Lijun Luo , Dan Lu , Jianan Gong , Feifei Guan , Wenjie Shu , Xingxu Huang , Lianfeng Zhang , Shengqi Wang , Bin Shen , Yuanwu Ma; Expanding DdCBE-mediated targeting scope to aC motif preference in rat; Mol Ther Nucleic Acids;2023 Feb 26;32:1-12.

CSTR:16397.09.0M02001422 线粒体基因ND2(G3992A)突变大鼠 SD.Rosa26(tm-CAG-LSL-MT-ND2(G3992A))-GC/ILAS

线粒体相关疾病

Xiaolong Qi , Lei Tan, Xu Zhang , Jiachuan Jin , Weining Kong, Wei Chen, Jianying Wang , Wei Dong, Lijuan Gao , Lijun Luo , Dan Lu , Jianan Gong , Feifei Guan , Wenjie Shu , Xingxu Huang , Lianfeng Zhang , Shengqi Wang , Bin Shen , Yuanwu Ma; Expanding DdCBE-mediated targeting scope to aC motif preference in rat; Mol Ther Nucleic Acids;2023 Feb 26;32:1-12.

CSTR:16397.09.0M02001421 线粒体基因ND1(G2996A)突变大鼠 SD.Rosa26(tm-CAG-LSL-MT-ND1(G2996A))-GC/ILAS

线粒体相关疾病

Xiaolong Qi , Lei Tan, Xu Zhang , Jiachuan Jin , Weining Kong, Wei Chen, Jianying Wang , Wei Dong, Lijuan Gao , Lijun Luo , Dan Lu , Jianan Gong , Feifei Guan , Wenjie Shu , Xingxu Huang , Lianfeng Zhang , Shengqi Wang , Bin Shen , Yuanwu Ma; Expanding DdCBE-mediated targeting scope to aC motif preference in rat; Mol Ther Nucleic Acids;2023 Feb 26;32:1-12.

CSTR:16397.09.0M02001420 线粒体基因TrnF(G007A)TrnV(G1030A)Trn L2(G11714/5A)突变大鼠 SD.MT-Trn F(G007A)/MT-Trn V(G1030A)/MT-Trn L2(G11714/5A)-GC/ILAS

线粒体相关疾病

Xiaolong Qi , Lei Tan, Xu Zhang , Jiachuan Jin , Weining Kong, Wei Chen, Jianying Wang , Wei Dong, Lijuan Gao , Lijun Luo , Dan Lu , Jianan Gong , Feifei Guan , Wenjie Shu , Xingxu Huang , Lianfeng Zhang , Shengqi Wang , Bin Shen , Yuanwu Ma; Expanding DdCBE-mediated targeting scope to aC motif preference in rat; Mol Ther Nucleic Acids;2023 Feb 26;32:1-12.

CSTR:16397.09.0M02001419 线粒体基因TrnV(G1030A/G1032A)突变大鼠 SD.MT-Trn V(G1030A/G1032A)-GC/ILAS

线粒体相关疾病

Xiaolong Qi , Lei Tan, Xu Zhang , Jiachuan Jin , Weining Kong, Wei Chen, Jianying Wang , Wei Dong, Lijuan Gao , Lijun Luo , Dan Lu , Jianan Gong , Feifei Guan , Wenjie Shu , Xingxu Huang , Lianfeng Zhang , Shengqi Wang , Bin Shen , Yuanwu Ma; Expanding DdCBE-mediated targeting scope to aC motif preference in rat; Mol Ther Nucleic Acids;2023 Feb 26;32:1-12.

CSTR:16397.09.0M02001418 线粒体基因TrnL2(G11714/5A)突变大鼠 SD.MT-Trn L2(G11714/5A)-GC/ILAS

线粒体相关疾病

Xiaolong Qi , Lei Tan, Xu Zhang , Jiachuan Jin , Weining Kong, Wei Chen, Jianying Wang , Wei Dong, Lijuan Gao , Lijun Luo , Dan Lu , Jianan Gong , Feifei Guan , Wenjie Shu , Xingxu Huang , Lianfeng Zhang , Shengqi Wang , Bin Shen , Yuanwu Ma; Expanding DdCBE-mediated targeting scope to aC motif preference in rat; Mol Ther Nucleic Acids;2023 Feb 26;32:1-12.

CSTR:16397.09.0M02001417 线粒体基因TrnV(G1030A)突变大鼠 SD.MT-Trn V(G1030A)-GC/ILAS

线粒体相关疾病

Xiaolong Qi , Lei Tan, Xu Zhang , Jiachuan Jin , Weining Kong, Wei Chen, Jianying Wang , Wei Dong, Lijuan Gao , Lijun Luo , Dan Lu , Jianan Gong , Feifei Guan , Wenjie Shu , Xingxu Huang , Lianfeng Zhang , Shengqi Wang , Bin Shen , Yuanwu Ma; Expanding DdCBE-mediated targeting scope to aC motif preference in rat; Mol Ther Nucleic Acids;2023 Feb 26;32:1-12.

CSTR:16397.09.0M02001416 线粒体基因TrnF(G007A)突变大鼠 SD.MT-Trn F(G007A)-GC/ILAS

线粒体相关疾病

Xiaolong Qi , Lei Tan, Xu Zhang , Jiachuan Jin , Weining Kong, Wei Chen, Jianying Wang , Wei Dong, Lijuan Gao , Lijun Luo , Dan Lu , Jianan Gong , Feifei Guan , Wenjie Shu , Xingxu Huang , Lianfeng Zhang , Shengqi Wang , Bin Shen , Yuanwu Ma; Expanding DdCBE-mediated targeting scope to aC motif preference in rat; Mol Ther Nucleic Acids;2023 Feb 26;32:1-12.

CSTR:16397.09.0M02001415 线粒体基因TrnE(G14098A)TrnK(G7755A)突变大鼠 SD.MT-Trn E(G14098A)/MT-Trn K(G7755A)-GC-ILAS

线粒体相关疾病

 

Xiaolong Qi , Lei Tan, Xu Zhang , Jiachuan Jin , Weining Kong, Wei Chen, Jianying Wang , Wei Dong, Lijuan Gao , Lijun Luo , Dan Lu , Jianan Gong , Feifei Guan , Wenjie Shu , Xingxu Huang , Lianfeng Zhang , Shengqi Wang , Bin Shen , Yuanwu Ma; Expanding DdCBE-mediated targeting scope to aC motif preference in rat; Mol Ther Nucleic Acids;2023 Feb 26;32:1-12.